ምፍልላይና ኣስደሚምዋ!

ስለምንታይ ኢዮም ግን ንሕማቅኪ ዝህቅኑ

ስለምንታይ ንጥፍኣትኪ ዝምነዪ

ስለምንታይ ኢዮም’ከ ልእላውነትኪ ዘየኽብሩ

ስለምንታይ በኣኺ ከይደቀሱ ዝሓድሩ

ወረ ስለምንታይ ኢዮም ንሕማምኪ ዝጽልዩ

ስለምንታይ ኣደዳ ሞትናን ስቅያትናን ዘደስቶም

ኢለ ንነብሰይ ብተደጋጋሚ ሓቲተ መልሲ ምስ ሰኣንኩ

ንኤርትራ ክውከሳ ተገደድኩ

ንሳ ግን ጉሂያ ክትጸንሕኒ እናተጸበኽዋ

ብፍስሃ ወኻዕካዕ ክትብል ኢየ ዝረኸብክዋ

ብስመይ ይብለኪ ኣለኹ ሓደራኺ

ንዓይ ብዝያዳ ክፈልጡኒ

ሓብርለይ ኢኺ ንኣሕዋትኪ በለትኒ

ኣእዳዋ ናብ ኣእዳወይ ብምዝርጋሕ ድማንክንፋቐር ተላባወትኒ!!!

ሽዑ ድማ ኢየ ዘስተውዓልኩላ

ለካስ ብመሪር ትነብዕ ኢያ ኔራ

ምፍልላይና ኣስደሚምዋ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s